DAY 102

November 29, 2010
Tasman Street. Nelson. New Zealand.

DAY 101

November 28, 2010
Nelson Fun Park. Nelson. New Zealand.

DAY 100

November 27, 2010
Saturday Farmer's Market. Nelson. New Zealand.

DAY 99

November 26, 2010
Tasman Street. Nelson. New Zealand.

DAY 98

November 25, 2010
Tasman Street. Nelson. New Zealand.

DAY 97

November 24, 2010
Tasman Street. Nelson. New Zealand.

DAY 96


November 23, 2010
Tasman Street. Nelson. New Zealand.

DAY 95

November 22, 2010
Nelson. New Zealand.

DAY 94

November 21, 2010
Mapua. New Zealand.

DAY 93

November 20, 2010
Saturday Market. Nelson. New Zealand.

DAY 92

November 19, 2010
Nelson. New Zealand.

DAY 91

November 18, 2010
Nelson. New Zealand.

DAY 90

November 17,  2010
Nelson. New Zealand.

DAY 89

November 16, 2010
Pirate Espresso Ship. Golden Bay. New Zealand.

DAY 88

November 15, 2010
Golden Bay. New Zealand.

DAY 87

November 14, 2010
Golden Bay. New Zealand

DAY 86

November 13, 2010
Golden Bay. New Zealand.

DAY 85

November 12, 2010
Golden Bay. New Zealand.

DAY 84

 November 11, 2010
Golden Bay. New Zealand.

DAY 83

November 10, 2010
North Island. New Zealand.

DAY 82

November 9, 2010
Bus Stop. Sydney. Australia.

DAY 81

November 8, 2010
Sydney. Australia.

DAY 80

November 7, 2010
Sydney Harbor. Australia.

DAY 79

November 6, 2010
Balmoral Beach. Sydney. Australia.

DAY 78

November 5, 2010
Tasmania.

DAY 77


November 4, 2010
Bruny Island Oyster Farm. Tasmania.

DAY 76

November 3, 2010
Tasmania

DAY 75

November 2, 2010
Hobart. Tasmania.

DAY 74

November 1, 2010
Melbourne, Australia

DAY 73

October 31, 2010
Melbourne. Australia.

DAY 72

October 30, 2010
Melbourne. Australia.

DAY 71

October 29, 2010
Melbourne. Australia.

DAY 70

October 28, 2010
Melbourne. Australia.