DAY 37


September 25, 2010
Gunbalanya. Arnhem Land. Australia.