DAY 38


September 26, 2010
Cathedral Termite Mound
Kakadu. Australia.